Privacyverklaring Sjoprz

Via de app Sjoprz worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Sjoprz acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Sjoprz is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden jou aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 december 2013.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat jij bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te te verwerken. Hoewel jij onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en betalingsgegevens.

Wij kunnen per mail contact met jou opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van jou verzamelen. Je kunt ervoor kiezen GPS uit te zetten indien je dit niet wenst.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden jou aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

De app die de dienst levert, is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden jou aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Advertenties

Onze dienst vertoont advertenties, waarbij wij persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden. Hierbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt: jouw NAW gegevens, jouw e-mailadres, door jou zelf opgegeven interesses, langs automatische weg verzamelde (vermoedelijke) interesses van jou, de paden waarlangs jij door de dienst navigeert en statistieken over hoe jij de dienst gebruikt.

Verstrekking aan derden

Sjoprz waarborgt uw privacy: persoonlijke data worden nooit verstrekt aan derden, tenzij we daar bij wet toe verplicht zijn of nadat er expliciet toestemming is gegeven voor het eenmalig verstrekken van persoonlijke gegevens. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.